Zaproszenie na zawody strzeleckie o puchar Przesa firmy ARAN

Prezes firmy ARAN wraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Ostrołęce oraz Komisją Strzelecką pod przewodnictwem Adama Domiana mają zaszczyt zaprosić na zawody strzeleckie w 6-cio boju myśliwskim o puchar Prezesa firmy ARAN, które odbędą się w dniu 24.07.2021r na terenie strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Stepnie Michałkach w gminie Olszewo-Borki.
Rejestracja zawodników oraz termin rozpoczęcia zawodów określony został w regulaminie zawodów.

 

REGULAMIN ZAWODÓW W STRZELANIACH MYŚLIWSKICH – ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ W OSTROŁĘCE

O PUCHAR PREZESA FIRMY  „ARAN”

 

 

 NA STRZELNICY MYŚLIWSKIEJ W msc. STEPNA MICHAŁKI

 DNIA 24.07.2021R.

Celem imprezy jest rozpowszechnianie strzelectwa myśliwskiego, oraz integracja myśliwych. Zawody mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich mogą członkowie polskiego związku łowieckiego z ważną legitymacją PZŁ i ważnym pozwoleniem na broń myśliwską.

Zawody przeprowadzone będą w klasyfikacji indywidualnej:

 • Diany
 • Klasa senior – wiek zawodnika powyżej 60 lat.
 • Klasa C – staż zawodnika w PZŁ do 5 lat
 • Klasa mistrzowska
 • Klasa powszechna

O udziale w zawodach decyduje zgłoszenie, wraz z jednoczesną opłatą wpisowego w wysokości 100 zł od każdego uczestnika, na konto ZO PZŁ w Ostrołęce nr rachunku bankowego: 84 2030 0045 1110 0000 0083 3860

Zgłoszenia i wpłaty wpisowego, można dokonać również w dniu zawodów do godz. 8.30  Rozpoczęcie zawodów godz. 9.30

 

Zasady bezpieczeństwa

 

 NA STRZELNICY NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA:

 

 • Broń na strzelnicy nosi się rozładowaną, bez pokrowców i bez pasów z otwartymi komorami nabojowymi, podczas strzelania nie można zakładać pasów na broń.
 • Ładowanie broni, składanie się, celowanie i strzelanie dozwolone jest wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą zwróconą w kierunku makiet lub lotu rzutków, z chwilą rozpoczęcia strzelania we właściwej kolejności.
 • Broń śrutową wolno ładować najwyżej dwoma, a kulową jednym nabojem.
 • Przyspiesznik wolno napinać wyłącznie przy strzelaniu do celów nieruchomych. Napięcie przyspiesznika może nastąpić tylko po dokładnym rozpoznaniu celu i złożeniu się z lufami zwróconymi w jego kierunku, jeżeli strzał nie nastąpił, broń należy zabezpieczyć przed możliwością oddania strzału, a następnie zwolnić przyspiesznik.
 • Nie wolno obracać się z bronią na stanowisku strzeleckim i opuszczać go zanim nie nastąpi otwarcie komór nabojowych, oraz całkowite rozładowanie broni.
 • Strzelający musi przerwać strzelanie jeżeli na przedpolu strzelnicy ukażą się ludzie, zwierzęta lub powstanie inne zagrożenie, albo podana zostanie komenda do przerwania strzelania.
 • Na strzelnicy zabrania się spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na jej terenie osób będących pod ich wpływem.
 • Zawodnik jest odpowiedzialny za stan techniczny broni, zapewniając bezpieczeństwo jej obsługi i użytkowania oraz odpowiednią celność niezależnie od tego, czy strzela z broni własnej, czy z broni użyczonej.
 • Przed każdorazowym załadowaniem broni zawodnik jest zobowiązany sprawdzić drożność luf.
 • Ponadto każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem strzelnicy wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać.

 

 

Ogólne prawidła strzelania

 

Strzelanie przeprowadza się w seriach, których układ i wielkość oraz zasady wartościowania strzałów

w punktach określa organizator zawodów, zależnie od ich zakresu i rangi.

 

 

Do strzelań myśliwskich wolno używać każdego rodzaju broni śrutowej i kulowej, uznanej przez

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005r. w sprawie szczegółowych warunków

wykonywania polowania i znakowania tusz za broń myśliwską przy uwzględnieniu rozporządzenia

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000r. w sprawie rodzajów szczególnie

niebezpiecznych broni i amunicji, oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być

wydane pozwolenie na broń. Broń może być wyposażona w celownicze przyrządy optyczne.

 

 

W czasie zawodów wolno zmienić broń w przypadku awarii broni podczas trwania konkurencji,

zawodnik może ją wymienić w ciągu 5 minut.

 

Przy strzelaniu śrutem wolno używać nabojów z naważką śrutu nie przekraczającą 36 gramów i

śrutem nie grubszym niż 2,5 mm przy strzelaniu do rzutków i nie grubszym niż 3,5 mm przy strzelaniu

do makiety zająca.

 

Przy strzelaniu kulami wolno używać nabojów myśliwskich o kalibrach i energii dozwolonych

przepisami łowieckimi.

Strzelać wolno tylko po złożeniu się do strzału w postawie stojącej, ze stopami w granicach

stanowiska strzeleckiego. Złożenie się do strzału oznacza przyłożenie kolby do ramienia lub tzw. dołka

strzeleckiego i skierowanie lufy w stronę celu. Strzelanie odbywa się z wolnej ręki, z tym

zastrzeżeniem, że do makiety rogacza i lisa można używać podpórki w postaci słupka stałego. Podpórka może służyć wyłącznie do podparcia dłoni podtrzymującej broń.

 ♦

Przed złożeniem się do strzału na stanowisku strzeleckim obowiązuje postawa gotowości, przy której

strzelec powinien trzymać  broń  oburącz, skierowaną wylotami luf w kierunku strzelania i w taki

sposób, aby stopka osady broni znajdowała się na wysokości biodra.

 

 

Na osi myśliwskiej, oraz przy strzelaniu do makiet zająca i dzika uruchomienie celów odbywa się po

przyjęciu przez strzelca postawy gotowości. Strzelec powinien wyraźnie skłonem broni lub sylwetki

zaznaczyć swoją gotowość do strzału.

 

 

Składanie się na stanowiskach strzeleckich przed ukazaniem się celu jest niedozwolone.

 

 

Oddanie strzału przed ukazaniem się celu traktuje się i zalicza jako chybienie.

 

 

Przy strzelaniu śrutem wolno oddać do każdego celu (przy rzutkach również do dubletu) nie więcej

niż dwa strzały. Przy strzale do dubletów ocenia się wynik strzału bez względu na kolejność trafienia.

Przy strzelaniu kulami wolno oddać nie więcej niż pięć strzałów do jednej makiety, przy czym do

ruchomej makiety dzika oddaje się 10 strzałów – po jednym strzale w czasie każdego przebiegu.

 

 

Strzał uznaje się za celny (skuteczny), jeśli w jego wyniku rzutek zostanie rozbity (rzutek uznaje się za

rozbity, jeżeli sędziowie stwierdzą wyraźny odłamek), makieta zająca uwidoczni trafienie.

 

 

W przypadku stwierdzenia w makiecie rogacza, lisa lub dzika więcej niż pięciu przestrzelin, należy

każdorazowo doprowadzić do pięciu przestrzelin, odejmując najlepsze trafienia.

 

 

Nie oddanie strzału do ukazującego się celu z powodu: nie załadowania broni, nie odbezpieczenia

broni, nie napięcia mechanizmów zamkowych lub innych niesprawności technicznych, traktuje się i

zalicza jako chybienie.

 

 

– Wszelkie niewypały, wynikłe z wady amunicji zarówno kulowej jak i śrutowej, należy powtarzać. W przypadku dubletu powtarza się cały dublet.

– Za niewypał uznaje się nabój, którego ładunek śrutowy lub pocisk nie opuścił lufy mimo prawidłowego i wyraźnego zbicia spłonki.

– W przypadku niewypału, zawodnik nie może otwierać komór nabojowych broni, a jedynie ją zabezpiecza i trzymając lufami w kierunku celu, a następnie zgłasza sędziemu niewypał. Otwarcie broni przez zawodnika powoduje nieuwzględnienie niewypału i zaliczenie chybienia.

 

 

Układy serii poszczególnych strzelań

 

 1. Konkurencje śrutowe:
 • „Przeloty” /max 50 pkt./- pełna seria 10 rzutków mieszanych / pojedyńczych i

            dubletów strzelanych z trzech stanowisk/ w tym:

          – 3 rzutki pojedyńcze – strzelane z każdego stanowiska

          – 3 dublety – strzelane z każdego stanowiska  

          – 1 rzutek pojedyńczy – strzelany z wybranego stanowiska

 • „Krąg myśliwski” /max 100 pkt./ – pełna seria 20 rzutków, w tym:

          – 6 dubletów – stanowiska nr 1, 2, 3, 5, 6, 7

          – 8 rzutków pojedyńczych – stanowiska nr 1, 2,3, 4,5, 6, 7

 • „Oś myśliwska” /max 100 pkt./ – pełna seria 20 rzutków w tym:

          – 5 rzutków pojedyńczych strzelanych ze stanowisk nr 1,2,3,4,5 z miejsca

          – 5 dubletów strzelanych ze stanowisk nr 1,2,3,4,5 z miejsca

          – 5 rzutków pojedyńczych strzelanych z podchodu na ścieżce z podchodowej

 • „Zając w przebiegu” /max 50 pkt./

           Dwie serie po pięć przebiegów (kolejno z prawa na lewo i z lewa na prawo)

 1. Konkurencje kulowe:
 • „Rogacz i lis” /max 100 pkt./ – jedna seria 10 strzałów do makiet w tym:

          – 5 strzałów do makiety rogacza

          – 5 strzałów do makiety lisa

          Każdy strzelec oddaje 10 strzałów ze słupka.

          Kolejność strzałów do makiet dowolna.

 • „Dzik w przebiegu” /max 100 pkt./ – jedna seria 10 przebiegów przemiennie

    (kolejno z prawa na lewo i z lewa na prawo)

 

 

Podstawy klasyfikacji i nagrody

 

 1. Ocena trafień śrutowych za każdy trafiony cel (rzutek, zając):

–  5 pkt.

 

2. Ocena trafień kulowych

 liczba zdobytych punktów wynika z dodawania wartości punktowych  trafionych pierścieni na makietach –  rogacza, lisa i dzika.

 

 3. Kolejność zajętych miejsc ustala się według liczby uzyskanych punktów ze wszystkich konkurencji w pełnym wieloboju myśliwskim.

4. Każdy zawodnik może uzyskać maksymalnie 500 pkt.

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników
o zajętym miejscu decyduje kolejno:

– lepszy wynik w strzelaniu śrutem

– lepszy wynik na kręgu myśliwskim

– lepszy wynik na osi  myśliwskiej

– lepszy wynik na zającu

– lepszy wynik na dziku

W przypadku równych wyników o pierwszym miejscu decyduje dogrywka – baraż
w konkurencji wybranej przez Sędziego Głównego i ogłoszonej zawodnikom przed rozpoczęciem zawodów.

Nagrody:

Za zajęcie

 • I, II, III miejsca – puchary i dyplomy

Puchary i dyplomy otrzymują kolejno zawodnicy, którzy uczestniczą
w ceremonii  zakończenia zawodów.

 

 

 

Zasady sędziowania

 

Na  zawodach organizowanych w dniu 10.07.2021r. wprowadza się następujące zasady sędziowania: 

1. Sędziów na poszczególne konkurencje dobiera powołany przez organizatora sędzia główny Kol. Jarosław  Rutkowski.     

2. Sędzia główny może uchylać  i zmieniać decyzje w czasie zawodów, o ile decyzje te są sprzeczne z przepisami. 

3. Sędzia główny:

-sprawdza przed rozpoczęciem zawodów przygotowanie strzelnicy i uznaje jej gotowość do przeprowadzenia zawodów.

-rozdziela funkcje poszczególnym sędziom.

-przeprowadza przed rozpoczęciem strzelań odprawę z zawodnikami, w której przypomina w szczególności: o zasadach bezpieczeństwa, prawidłach strzelań, oraz informuje o wybranej konkurencji do rozgrywki barażowej i o jej warunkach.

-po zakończeniu zawodów ogłasza wyniki.

4. Decyzje sędziego głównego podczas zawodów są niepodważalne.

Na decyzję sędziego głównego zawodnik  może w ciągu 7 dni

od dnia zakończenia zawodów złożyć zażalenie do organizatora zawodów. Zażalenie powinno być

rozpatrzone w ciągu miesiąca od chwili otrzymania go przez organizatora.

 

 

 

 • Prezes firmy ARAN –Kol. Artur Niziński
 • Zarząd Okręgowy PZŁ w Ostrołęce
 • Komisja Strzelecka PZŁ w Ostrołęce