Myśliwska paczka

REGULAMIN AKCJI „MYŚLIWSKA PACZKA”
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji jest Polski Związek Łowiecki.
2. Inicjatywa ma charakter dobrowolny, a jej głównym celem jest wsparcie socjalne placówek
opiekuńczo-wychowawczych oraz indywidualnych beneficjentów na terenie Polski, zwanych
dalej Obdarowanymi.
3. Udział w akcji jest nieodpłatny, nie wiąże się też z żadną gratyfikacją finansową ani rzeczową
dla uczestników akcji, tj. myśliwych niezrzeszonych oraz zrzeszonych w kołach łowieckich,
zwanych dalej Wolontariuszami.
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

1. W akcji mogą wziąć udział myśliwi niezrzeszeni oraz należący do koła łowieckiego zrzeszonego
w Polskim Związku Łowieckim, którzy przekażą do wybranych Obdarowanych (ze szczególnym
uwzględnieniem domów dziecka dla małych dzieci) paczki z najpotrzebniejszymi artykułami do
22 grudnia 2020 r. Wśród przekazywanych artykułów mogą być: artykuły spożywcze i
przemysłowe, ubrania, artykuły gospodarstwa domowego, materiały edukacyjne (np. książki).
2. Wolontariusze przystępujący do przedmiotowej inicjatywy zobowiązani są postępować zgodnie
z poniższymi wytycznymi:
a) wybrać Obdarowanego na terenie Polski i uzgodnić z nim listę najpotrzebniejszych
artykułów,
b) zakupić i dostarczyć we własnym zakresie artykuły do wybranego Obdarowanego w terminie
zgodnym z pkt. 1.,
c) poinformować drogą pisemną lub elektroniczną (pocztą e-mail) macierzysty Zarząd
Okręgowy PZŁ o wykonanej akcji, wskazując w komunikacie dane Obdarowanego, tj.
nazwa/imię i nazwisko, adres oraz informacje o przekazanych artykułach,
d) wykonać w miarę możliwości dokumentację fotograficzną z przekazania paczki , a zdjęcia
udostępnić macierzystemu Zarządowi Okręgowemu PZŁ,
e) zarówno wielkość, jak i równowartość paczki jest nieograniczona.
3. Przystąpienie Wolontariusza do akcji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
regulaminu i z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przesłanych do Zarządów Okręgowych PZŁ
informacji i materiałów, w tym zdjęciowych, podsumowujących akcję oraz danych kół łowieckich.
Materiały zostaną wykorzystane do promocji akcji „Myśliwska paczka”, w tym w Internecie i w
mediach tradycyjnych (prasa, radio, telewizja) oraz mediach społecznościowych.
4. Zbiórka artykułów nie jest zbiórką publiczną i nie odbywa się w myśl przepisów ustawy o
zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 14 marca 2014 r. (tj. z dnia 4 kwietnia 2019
r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 756).
§ 3
PODSUMOWANIE AKCJI

1. Zarządy Okręgowe PZŁ przygotowują podsumowanie akcji na swoim terenie. W
podsumowaniu powinny znaleźć się informacje na temat:
a) listy Wolontariuszy, którzy wzięli udział w akcji,
b) listy Obdarowanych, którym została przekazana pomoc wraz z informacjami o udzielonej
pomocy,
c) materiały zdjęciowe z przekazywania pomocy zostaną wykorzystane w podsumowaniu
akcji i w działaniach promocyjnych.
2. Podsumowanie akcji w postaci komunikatu prasowego wraz ze zdjęciami oraz wskazaniem
Wolontariuszy, którzy wzięli w niej udział zostanie przygotowane przez biuro prasowe
Zarządu Głównego PZŁ, na podstawie informacji uzyskanych od Zarządów Okręgowych PZŁ.
Wyniki akcji zostaną opublikowane także na stronie internetowej PZŁ.
3. Zarządy Okręgowe PZŁ przekażą podsumowanie akcji na swoim terenie w formie mailowej
do koordynatora akcji do dnia 08.01.2021 r.
4. Koordynatorem akcji z ramienia Zarządu Głównego PZŁ jest Magdalena Raban:
m.raban@pzlow.pl, tel. 22 55 65 577.
5. Informacje w zakresie ochrony danych osobowych: ochronadanych@pzlow.pl.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w związku z akcją „Myśliwska Paczka”

Informujemy Państwa, że stosujemy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”).
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie, ul.
Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa, 22 55 65 500, pzlow@pzlow.pl.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Polskim Związku Łowieckim: Piotr Pawełski, 667 574 218,
ochronadanych@pzlow.pl.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Polski Związek Łowiecki w celu:
a) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym polegającego na niesieniu pomocy
charytatywnej (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);
b) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1
lit. f Rozporządzenia; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest krzewienia etyki i kultury
łowieckiej).
4. Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w
związku z podjętą współpracą (m.in. obsługującym systemy teleinformatyczne, świadczącym usługi
doradcze), jak również udostępniane są innym administratorom danych przetwarzającym dane we
własnym imieniu (m.in. uprawnionym organom i instytucjom, podmiotom prowadzącym działalność
pocztową, kurierską).
5. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania przez Administratora
celu przetwarzania. Niepodanie danych może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić realizację celu
przewtarzania.
6. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do treści danych, ich poprawiania,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuwania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Dane osobowe zostaną usunięte, gdy staną się niepotrzebne do celów, do których zostały zgromadzone.
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie i terminie wynikającym z przepisów prawa.
8. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu.