Konferencja „Gospodarka łowiecka jako element ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju”

    30 maja 2017 roku w Sejmie RP z inicjatywy senatora Zdzisława Pupy -przewodniczącego Komisji Środowiska, przy wsparciu prof. dr. hab. Jana Szyszki – Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz dr. Lecha Blocha – łowczego krajowego odbyła się konferencja „Gospodarka łowiecka jako element ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju”. Konferencja zdaniem senatora Zdzisława Pupy powinna upowszechnić rzetelną wiedzę o myśliwych wśród twórców prawa, oponentów łowiectwa i społeczeństwa. Powinna ukazać prawdziwe oblicze polskiego modelu łowiectwa, celowość wpisania go na krajową listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO i potrzebę wykorzystania dziczyzny jako cennego, rodzimego pożywienia.
     W wystąpieniach inauguracyjnych Wicemarszałek Senatu Maria Koc i Minister Jan Szyszko podkreślili społeczne i gospodarcze znaczenie lasu, będącego wyjątkowym dziedzictwem narodowym, który w coraz lepszej kondycji przekazujemy kolejnym pokoleniom Polaków.
     Mówcy podkreślali, że drzewostanów i zwierzyny przybywa, a gospodarowanie zasobami odbywa się zgodnie z najlepszymi zasadami gwarantującymi zrównoważony rozwój i utrzymanie bioróżnorodności przyrodniczej. Minister Jan Szyszko rzeczowo uzasadnił wyjątkowość polskiego modelu łowiectwa opartego, jak podkreślił, na: jedności PZŁ, zwierzynie będącej własnością skarbu państwa i dużych obwodach łowieckich zapewniających efektywne gospodarowanie z zachowaniem ochrony przyrody. Minister po raz kolejny opowiedział się za koniecznością utrzymania tego modelu.
Prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu scharakteryzował „Łowiectwo jako element ochrony przyrody”. W wykładzie wykazał, że te dwie, na pozór skrajne formy aktywności uzupełniają się, a błędem jest wyłuskiwanie łowiectwa z całości systemu przyrodniczego i ocenianie go jako samodzielnego bytu. Wspomniał o zasługach prof. Wiesława Szczerbińskiego, który już kilkadziesiąt lat temu w książce „Łowiectwo – podstawy ekologiczne” zwracał uwagę na konieczność oparcia gospodarki łowieckiej o wiedzę ekologiczną. Wskazał też, że myśliwi są doskonałym źródłem informacji o lesie i zwierzynie, niestety niewykorzystanym oraz działaczami czynnie wspierającymi ochronę gatunków zagrożonych wymarciem.
Prof. dr hab. Wanda Olech z SGGW w Warszawie, członek ZG PZŁ, skupiła się na „Zarządzaniu populacjami zwierzyny na przykładzie polskiego modelu łowiectwa”. Uzasadniła, że model ten spełnia wszystkie zasady gospodarowania: jest spójny i koordynowany(jednolite planowanie wielkoobszarowe na dużych obwodach łowieckich), planowany (określane są cele gospodarowania w planach łowieckich), działania są weryfikowane (kontrola pozyskania), a zwierzyna jest własnością skarbu państwa. Nie ma zatem potrzeby zmian naszego modelu łowiectwa, spełniającego wymogi właściwej gospodarki populacjami i w związku z tym modelu wzorcowego.
     Następne dwa referaty dotyczyły rynku dziczyzny w Polsce. Wygłosili je dr Marek Balcerak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie („Rynek dziczyzny w Polsce – problemy i oczekiwania”) i prof. dr hab. Maria Ruda z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie („Dziczyzna – surowiec najwyższej jakości”). Wykładowcy, w oparciu o badania naukowe, wykazali doskonałe walory dziczyzny i zachęcali do wypromowania jej na rodzimym rynku. O pomoc w tej promocji zwrócili się też podczas dyskusji producenci produktów z dziczyzny.
     Po przerwie ks. dr Edward Rusin z Rzeszowa mówił o „Kulturze łowieckiej jako integralnej części dziedzictwa narodowego”, a dr hab. Marian Flis z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o „Szkodach wyrządzanych przez gatunki łowne” na podstawie wybranych modeli (Polska, Niemcy, Francja). Podsumowując konferencję senator Zdzisław Pupa podziękował uczestnikom za pozytywną ocenę konferencji, wyraził pogląd, że przyczyni sie ona do pozytywnego postrzegania łowiectwa i tworzenia prawa łowieckiego uwzględniającego dobro przyrody.
Okręg ostrołęcki na konferencji reprezentowali Paweł Jenoch – łowczy okręgowy i Krzysztof Mielnikiewicz – członek NRŁ.

Krzysztof Mielnikiewicz